Giải Lý lớp 11: Đáp án bài 5 trang 20 SGK Vật lý

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 5 trang 20 sách giáo khoa Vật lý lớp 11 tiết học về điện trường và cường độ điện trường, đường sức điện
Mục lục nội dung

Bài 5  Cường độ điện trường của một hệ điện tích điểm xác định như thế nào?

Trả lời

Cường độ điện trường của một hệ điện tích điểm xác định dựa trên nguyên lí chồng chất điện trường. Có thể thực hiện các bước như sau:

-  Vectơ cường độ điện trường do từng điện tích gây ra tại điểm khảo sát (gọi là các vectơ cường độ điện trường thành phần).

Ví dụ vectơ cường độ điện trường của một hệ điện tích điểm Q₁, Q₂, Q₃, ......, Qi......, Qn gây ra tại điểm M cách điện tích khoảng cách lần lượt là r₁, r₂, r₃, ....., ri......, rn

=> Dùng quy tắc hình bình hành lần lượt cộng tất cả các vectơ cường độ điện trường thành phần để tìm vectơ tổng. Vectơ đó chính là cường độ điện trường tổng hợp do hệ điện tích gây ra tại điểm khảo sát là:

Đáp án bài 5 trang 20 SGK Vật lý


Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X