Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 3

Xuất bản: 26/09/2022 - Cập nhật: 27/09/2022 - Tác giả:

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 3 Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, trả lời câu hỏi trang 19-24 sgk KHTN 7 Cánh Diều

Đọc tài liệu sẽ cùng các em trả lời câu hỏi Bài 3: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học thuộc Chủ đề 2: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học với tài liệu Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Câu hỏi mở đầu trang 19 SGK KHTN lớp 7 Cánh Diều

Ai nhanh hơn?

Hãy sắp xếp những tấm thẻ vào các ô trong bảng dưới đây theo quy luật nhất định.

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 3 mở đầu

Hãy cho biết các tấm thẻ được sắp xếp theo quy luật nào theo hàng và theo cột.

Tương tự như vậy, có thể sắp xếp các nguyên tố hóa học theo quy luật vào một bảng được không?

Trả lời

Các tấm thẻ được sắp xếp như sau:

+ Theo hàng ngang từ trái sang phải các tấm thẻ được sắp xếp theo quy luật: Các chú gấu trong tấm thẻ có kích thước bằng nhau, số khuy áo của các chú gấu tăng dần.

+ Theo cột từ trên xuống dưới các tấm thẻ được sắp xếp theo quy luật: Các chú gấu trong tấm thẻ có cùng số khuy áo, kích thước các chú gấu tăng dần.

- Tương tự như vậy, nếu coi các khuy áo là những electron, kích thước chú gấu tăng dần như  số lớp electron tăng dần ta có thể sắp xếp các nguyên tố hóa học theo quy luật vào một bảng.

Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn

Câu hỏi 1 trang 20 SGK KHTN lớp 7 Cánh Diều

Cho biết điện tích hạt nhân của mỗi nguyên tử C, Si, O, P, N, S lần lượt là 6, 14, 8, 15, 7, 16. Hãy sắp xếp các nguyên tố trên theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần từ trái sang phải và từ trên xuống dưới.

Trả lời

Các nguyên tố trên được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần từ trái sang phải và từ trên xuống dưới như sau:

C (6)N (7)O (8)
Si (14)P (15)S (16)

Tìm hiểu thêm 1 trang 20 SGK KHTN lớp 7 Cánh Diều

Việc tìm ra bảng tuần hoàn là một trong những phát hiện xuất sắc nhất trong ngành hóa học. Em hãy tìm hiểu lịch sử phát minh ra bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Trả lời

- Năm 1860, Mendeleev (1834 - 1907) đã tiến hành nghiên cứu việc phân loại các nguyên tố. Cuối cùng Mendeleev đã phát hiện ra sự thay đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố theo khối lượng nguyên tử (thời đó người ta gọi là nguyên tử lượng) của chúng.

- Năm 1862, nhà địa chất Pháp đã sắp xếp các nguyên tố hóa học theo chiều tăng của khối lượng nguyên tử lên 1 băng giấy. Ông nhận thấy tính chất của các nguyên tô giống như tính chất của con số và tính chất đó lặp lại sau mỗi 7 nguyên tố

- Năm 1864, John Newlands tìm ra quy luật: Mỗi nguyên tố hóa học đều thể hiện tính chất tương tự như nguyên tố thứ 8 khi xếp các nguyên tố theo khối lượng nguyên tử tăng dần

Cấu tạo bảng tuần hoàn

Câu hỏi 2 trang 20 SGK KHTN lớp 7 Cánh Diều

Hình 3.1 cho biết các thông tin gì về nguyên tố carbon?

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 3 hình 3.1

Trả lời

Hình 3.1 cho biết các thông tin về nguyên tố carbon là:

+ Tên nguyên tố là carbon.

+ Số hiệu nguyên tử của nguyên tố carbon là Z = 6.

+ Kí hiệu hóa học là C.

+ Khối lượng nguyên tử của nguyên tố carbon bằng 12 (amu).

Luyện tập 1 trang 20 SGK KHTN lớp 7 Cánh Diều

Hãy tìm nguyên tố hóa học có số thứ tự lần lượt là 16 và 20 trong bảng tuần hoàn. Đọc tên hai nguyên tố. Hãy cho biết số hiệu nguyên tử, kí hiệu hóa học và khối lượng nguyên tử của hai nguyên tố đó.

Trả lời

- Nguyên tố có số thứ tự 16:

+ Tên nguyên tố: sulfur

+ Số hiệu nguyên tử = số thứ tự: 16

+ Kí hiệu hóa học: S

+ Khối lượng nguyên tử: 32

- Nguyên tố có số thứ tự 20:

+ Tên nguyên tố: calcium

+ Số hiệu nguyên tử = số thứ tự: 20

+ Kí hiệu hóa học: Ca

+ Khối lượng nguyên tử: 40

Câu hỏi 3 trang 21 SGK KHTN lớp 7 Cánh Diều

Quan sát bảng tuần hoàn, cho biết số hiệu nguyên tử lần lượt của nguyên tử carbon (C) và aluminium (Al). Hai nguyên tố đó nằm ở chu kì nào trong bảng tuần hoàn? Từ đó cho biết số lớp electron của C và Al

Trả lời

- Nguyên tố carbon:

+ Có số hiệu nguyên tử: 6

+ Nằm ở chu kì 2 => Có 2 lớp electron

- Nguyên tố nhôm:

+ Có số hiệu nguyên tử: 13

+ Nằm ở chu kì 3 => Có 3 lớp electron

Luyện tập 2 trang 21 SGK KHTN lớp 7 Cánh Diều

Nguyên tố X có số thứ tự 15 trong bảng tuần hoàn. Hãy cho biết nguyên tố đó ở chu kì nào và có mấy lớp electron.

Trả lời

Quan sát bảng tuần hoàn, xác định được nguyên tố có số thứ tự 15 ở chu kì 3 của bảng tuần hoàn.

⇒ X có 3 lớp electron (do số thứ tự chu kì = số lớp electron).

Luyện tập 3 trang 21 SGK KHTN lớp 7 Cánh Diều

Dựa vào hình 3.4, hãy cho biết một số thông tin về nguyên tố sodium và argon (số hiệu nguyên tử, điện tích hạt nhân, số lớp electron, chu kì, số electron ở lớp ngoài cùng).

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 3 hình 3.4

Trả lời

- Xét mô hình nguyên tử natri:

+ Số hiệu nguyên tử: 11

+ Điện tích hạt nhân: +11

+ Có 3 vòng tròn quanh hạt nhân => Số lớp electron = chu kì = 3

+ Có 1 hình tròn xanh ở vòng tròn ngoài cùng => Có 1 electron ở lớp ngoài cùng

- Xét mô hình nguyên tử argon:

+ Số hiệu nguyên tử: 18

+ Điện tích hạt nhân: +18

+ Có 3 vòng tròn quanh hạt nhân => Số lớp electron = chu kì = 3

+ Có 8 hình tròn xanh ở vòng tròn ngoài cùng => Có 8 electron ở lớp ngoài cùng

Luyện tập 4 trang 22 SGK KHTN lớp 7 Cánh Diều

Nguyên tố X tạo nên chất khí duy trì sự hô hấp của con người, động vật và thực vật và có nhiều trong không khí. Hãy cho biết tên của nguyên tố X. Nguyên tố X nằm ở ô nào và chu kì nào trong bảng tuần hoàn?

Trả lời

Nguyên tố oxygen (O) tạo nên khí oxygen (O2) duy trì sự hô hấp của con người, động vật, thực vật và có nhiều trong không khí (chiếm khoảng 21% thể tích không khí).

- Tên nguyên tố: Oxygen

- Kí hiệu hóa học: O

- Nguyên tố O nằm ở ô số 8 và chu kì 2 trong bảng tuần hoàn.

Câu hỏi 4 trang 22 SGK KHTN lớp 7 Cánh Diều

Quan sát hình 3.5 và bảng tuần hoàn, hãy cho biết số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Li (lithium) và Cl (chlorine). Hai nguyên tố đó nằm ở nhóm nào trong bảng tuần hoàn?

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 3 hình 3.5

Trả lời

- Xét mô hình cấu tạo của nguyên tử lithium: có 1 hình tròn xanh ở vòng tròn ngoài cùng => Có 1 electron ở lớp vỏ ngoài cùng => Thuộc nhóm IA

- Xét mô hình cấu tạo của nguyên tử chlorine: có 7 hình tròn xanh ở vòng tròn ngoài cùng => Có 7 electron ở lớp vỏ ngoài cùng => Thuộc nhóm VIIA

Luyện tập 5 trang 23 SGK KHTN lớp 7 Cánh Diều

Cho các nguyên tố có số thứ tự lần lượt là 9, 18 và 19. Số electron lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tố trên là bao nhiêu? Cho biết mỗi nguyên tố nằm ở nhóm nào và đó là kim loại, phi kim hay khí hiếm.

Trả lời

- Xét nguyên tố có số thứ tự 9:

+ Nằm ở nhóm VIIA => Có 7 electron ở lớp vỏ ngoài cùng và thuộc phi kim hoạt động mạnh

- Xét nguyên tố có số thứ tự 18:

+ Nằm ở nhóm VIIIA => Có 8 electron ở lớp vỏ ngoài cùng và là khí hiếm

- Xét nguyên tố có số thứ tự 19:

+ Nằm ở nhóm IA => Có 1 electron ở lớp vỏ ngoài cùng thuộc kim loại hoạt động mạnh

Câu hỏi tìm hiểu thêm 2 trang 23 SGK KHTN lớp 7 Cánh Diều

Ngoài 8 nhóm A, bảng tuần hoàn còn có nhóm B. Em hãy hiểu về các nhóm B

Trả lời

- Nhóm B (còn gọi là nhóm các nguyên tố kim loại chuyển tiếp) gồm 8 nhóm được đánh số từ IIIB đến VIIIB, rồi IB và IIB theo chiều từ trái sang phải trong bảng tuần hoàn.

- Nhóm B gồm 10 cột, riêng nhóm VIIIB gồm 3 cột.

- Nhóm B chỉ gồm các nguyên tố của các chu kỳ lớn (từ chu kì 4 trở đi).

Vị trí của các nguyên tố kim loại, phi kim và khí hiếm trong bảng tuần hoàn

Câu hỏi 5 trang 23 SGK KHTN lớp 7 Cánh Diều

Quan sát bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, hãy cho biết vị trí của các nguyên tố kim loại, phi kim và khí hiếm.

Trả lời

- Vị trí kim loại: nằm ở phía bên trái và góc dưới bên phải của bảng tuần hoàn

- Vị trí phi kim: nằm ở phía trên, bên phải của bảng tuần hoàn

- Vị trí khí hiếm: tất cả các nguyên tố nằm trong nhóm VIIIA

Ý nghĩa của bảng tuần hoàn

Luyện tập 6 trang 24 SGK KHTN lớp 7 Cánh Diều

Nguyên tố X nằm ở chu kì 2, nhóm VA trong bảng tuần hoàn. Hãy cho biết một số thông tin của nguyên tố X (tên nguyên tố, kí hiệu hóa học, khối lượng nguyên tử), vị trí của ô nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Nguyên tố đó là kim loại, phi kim hay khí hiếm?

Trả lời

- Nguyên tố X nằm ở chu kì 2, nhóm VA => Hàng số 2, cột VA

=> Nguyên tố phosphorus

+ Tên nguyên tố: Phosphorus

+ Kí hiệu hóa học: P

+ Khối lượng nguyên tử: 31

+ Ví trí ô của nguyên tố trong bảng tuần hoàn = số hiệu nguyên tử = 15

+ Ô nguyên tố có màu hồng => Phi kim

Vận dụng trang 24 SGK KHTN lớp 7 Cánh Diều

Hãy tự thiết kế bảng tuần hoàn với 3 chu kì và 8 nhóm bằng các tấm thẻ (bìa) cho 18 nguyên tố có số thứ tự từ 1 đến 18 với các thông tin mà em biết. Tô màu để phân biệt các nguyên tố kim loại, phi kim, khí hiếm.

Trả lời

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 3 vận dụng

Chúc các em học tốt với tài liệu Giải khoa học tự nhiên 7 Cánh Diều trên đây!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM