Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 32 sgk sinh học 9

Quan sát hình để nêu lên những biến đổi cơ bản của NST ở các kỳ của giảm phân trong câu hỏi thảo luận trang 32 sgk sinh học 9

Đề bài:

Quan sát hình 10 và dựa vào các thông tin nêu trên để điền nội dung vào phù hợp vào bảng 10

Bảng 10 : Những biến đổi cơ bản của NST ở các kì của giảm phân


Lời giải chi tiết:

Bảng 10 : Những biến đổi cơ bản của NST ở các kì của giảm phân


 

doctailieu.com
Tải về
Back to top