Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 9 sgk sinh học 9

Xem lời giải câu hỏi thảo luận số 2 trang 9 sách giáo khoa sinh học lớp 9

Đề bài:

Hãy quan sát hình 2.3 và cho biết:

- Tỉ lệ các loại giao tử ở F1 và tỉ lệ các loại hợp tử ở F2.

- Tại sao F2 lại có tỉ lệ 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng .

Lời giải chi tiết:

Quan sát hình 2.3 ta thấy

  • Tỉ lệ các loại giao tử ở F1 : 1A :1a
  • Tỉ lệ các loại hợp tử ở F2: 1AA : 2Aa : 1aa
  • F2 có tỉ lệ 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng.

- Vì  Gen A- quy định kiểu hình  hoa đỏ , gen a quy định kiểu hình hoa trắng . Gen A trội hoàn toàn so với gen a

→Thể dị hợp Aa biểu hiện kiểu hình trội ( hoa đỏ) giống như đồng thể AA, còn cơ thể aa biểu hiện kiểu hình hoa trắng .

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu