Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Giải bài Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị trang 155 SGK Toán 2

Giải bài Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị phần 6 các số trong phạm vi 1000, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3,4 trang 155 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Viết (theo mẫu):

389 3 trăm 8 chục 9 đơn vị 389 = 300 + 80 + 9
237    
164    
352    
658    

Đáp án

389 3 trăm 8 chục 9 đơn vị 389 = 300 + 80 + 9
237 2 trăm 3 chục 7 đơn vị 237 = 200 + 30 + 7
164 1 trăm 6 chục 4 đơn vị 164 = 100 + 60 + 4
352 3 trăm 5 chục 2 đơn vị 352 = 300 + 50 + 2
658 6 trăm 5 chục 8 đơn vị 658 = 600 + 50 + 8

Câu 2. Viết các số 271, 978, 835, 509 theo mẫu:

271 = 200 + 70 + 1

Đáp án

271 = 200 + 70 + 1

978 = 900 + 70 + 8

835 = 800 + 30 + 5

509 = 500 + 9

Câu 3. Mỗi số 975, 731, 980, 505, 632, 842 được viết thành tổng nào ?

Giải bài Viết tổng thành trăm, chục, đơn vị trang 155 SGK Toán 2 ảnh 1
Đáp án

Giải bài Viết tổng thành trăm, chục, đơn vị trang 155 SGK Toán 2 ảnh 2
Câu 4. Xếp 4 hình tam giác thành hình cái thuyền (xem hình vẽ):

Giải bài Viết tổng thành trăm, chục, đơn vị trang 155 SGK Toán 2 ảnh 3

Đáp án

Có thể xếp hình như sau:

Giải bài Viết tổng thành trăm, chục, đơn vị trang 155 SGK Toán 2 ảnh 4

doctailieu.com
Back to top