Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 66 sgk Toán 1

Hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 và bài 4 trang 66 sách giáo khoa Toán lớp 1.

 

Cách giải các bài tập 1, 2, 3 và 4 trang 66 sgk Toán lớp 1

Bài 1Tính

Bài 1 trang 66 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 66 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 2: Tính

5 + 1 = 4 + 2 = 3 + 3 =
6 - 5 = 6 - 2 = 6 - 3 =
6 - 1 = 6 - 4 = 6 - 6 =

Đáp án:

5 + 1 = 6 4 + 2 = 6 3 + 3 = 6
6 - 5 = 1 6 - 2 = 4 6 - 3 = 3
6 - 1 = 5 6 - 4 = 2 6 - 6 = 0

Bài 3Tính

6 - 4 - 2 = 6 - 2 - 1 = 6 - 3 - 3 =
6 - 2 - 4 = 6 - 1 - 2 = 6 - 6 =

Đáp án:

6 - 4 - 2 = 0 6 - 2 - 1 = 3 6 - 3 - 3 = 0
6 - 2 - 4 = 0 6 - 1 - 2 = 3 6 - 6 = 0

Bài 4Viết phép tính thích hợp

bài 4 trang 66 sách giáo khoa toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 66 sách giáo khoa toán lớp 1

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top