Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 173 sách giáo khoa Toán lớp 1

Hướng dẫn cách giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 173 SGK toán lớp 1.

Bài 1

Đề Bài: Tính

10 - 1 =      9 - 1 =      8 - 1 =         7 - 1 =        6 - 1 =         5 - 1 =            3 - 1 =

10 - 2 =      9 - 2 =      8 - 2 =         7 - 2 =        6 - 2 =         5 - 2 =            3 - 2 =

10 - 3 =      9 - 3 =      8 - 3 =         7 - 3 =        6 - 3 =         5 - 3 =            3 - 3 =

10 - 4 =      9 - 4 =      8 - 4 =         7 - 4 =        6 - 4 =         5 - 4 =    

10 - 5 =      9 -5 =       8 - 5 =         7 - 5 =        6 - 5 =         5 - 5 =            2 - 1 =

10 - 6 =      9 - 6 =      8 - 6 =         7 - 6 =        6 - 6 =                            2 - 2 =

10 - 7 =      9 - 7 =      8 - 7 =         7 - 7 =                        4 - 1 = 

10 - 8 =      9 - 8 =      8 - 8 =                                        4 - 2 =             1 - 1 =

10 - 9 =      9 - 9 =                                                     4 - 3 =

10 - 10 =                                                                 4 - 4 =
 

Đáp án:

10 - 2 = 8      9 - 2 = 7      8 - 2 = 6        7 - 2 = 5       6 - 2 = 4       5 - 2 = 3           3 - 2 = 1

10 - 3 = 7      9 - 3 = 6      8 - 3 = 5        7 - 3 = 4       6 - 3 = 3       5 - 3 = 2           3 - 3 = 0

10 - 4 = 6      9 - 4 = 5      8 - 4 = 4        7 - 4 = 3       6 - 4 = 2       5 - 4 = 1   

10 - 5 = 5      9 -5 = 4       8 - 5 = 3        7 - 5 = 2       6 - 5 = 1       5 - 5 = 0          2 - 1 = 1

10 - 6 = 4      9 - 6 = 3      8 - 6 = 2       7 - 6 = 1        6 - 6 = 0                          2 - 2 = 0

10 - 7 = 3      9 - 7 = 2      8 - 7 = 1       7 - 7 = 0                       4 - 1 = 3

10 - 8 = 2      9 - 8 = 1      8 - 8 = 0        4 - 2 = 2       1 - 1 = 0

10 - 9 = 1      9 - 9 = 0                                                       4 - 3 = 1

10 - 10 = 0                                                                     4 - 4 = 0
 

Bài 2

Đề Bài: Tính

5 + 4 =          1 + 6 =                4 + 2 =                 9 + 1 =                  2 + 7 =

9 - 5 =          7 - 1 =                6 - 4 =                 10 - 9 =                 9 - 2 =

9 - 4 =          7 - 6 =                6 - 2 =                 10 - 1 =                 9 - 7 =

Đáp án:

5 + 4 = 9        1 + 6 = 7            4 + 2 = 6             9 + 1 = 10            2 + 7 = 9

9 - 5 = 4        7 - 1 = 6            6 - 4 = 2             10 - 9 = 1            9 - 2 = 7

9 - 4 = 5        7 - 6 = 1            6 - 2 = 4             10 - 1 = 9            9 - 7 = 2

Bài 3

Đề Bài: Tính

9 - 3 - 2 =                          7 - 3 - 2 =                         10 - 5 - 4 =

10 - 4 - 4 =                        5 - 1 - 1 =                           4 + 2 - 2 =

Đáp án:

9 - 3 - 2 = 4                        7 - 3 - 2 = 2                        10 - 5 - 4 = 1

10 - 4 - 4 = 2                      5 - 1 - 1 = 3                          4 + 2 - 2 = 4

Bài 4

Đề Bài: Vừa gà vừa vịt có tất cả 10 con, trong đó có 3 con gà,. Hỏi có mấy con gà ?

Đáp án:

Số con vịt là:
10 - 3 = 7 (con vịt)
Đáp số: 7 con vịt.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 173 sách giáo khoa Toán lớp 1 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu