Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 173 sách giáo khoa Toán lớp 1

Hướng dẫn cách giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 173 SGK toán lớp 1.

Bài 1

Đề Bài: Tính

10 - 1 =      9 - 1 =      8 - 1 =         7 - 1 =        6 - 1 =         5 - 1 =            3 - 1 =

10 - 2 =      9 - 2 =      8 - 2 =         7 - 2 =        6 - 2 =         5 - 2 =            3 - 2 =

10 - 3 =      9 - 3 =      8 - 3 =         7 - 3 =        6 - 3 =         5 - 3 =            3 - 3 =

10 - 4 =      9 - 4 =      8 - 4 =         7 - 4 =        6 - 4 =         5 - 4 =    

10 - 5 =      9 -5 =       8 - 5 =         7 - 5 =        6 - 5 =         5 - 5 =            2 - 1 =

10 - 6 =      9 - 6 =      8 - 6 =         7 - 6 =        6 - 6 =                            2 - 2 =

10 - 7 =      9 - 7 =      8 - 7 =         7 - 7 =                        4 - 1 = 

10 - 8 =      9 - 8 =      8 - 8 =                                        4 - 2 =             1 - 1 =

10 - 9 =      9 - 9 =                                                     4 - 3 =

10 - 10 =                                                                 4 - 4 =
 

Đáp án:

10 - 2 = 8      9 - 2 = 7      8 - 2 = 6        7 - 2 = 5       6 - 2 = 4       5 - 2 = 3           3 - 2 = 1

10 - 3 = 7      9 - 3 = 6      8 - 3 = 5        7 - 3 = 4       6 - 3 = 3       5 - 3 = 2           3 - 3 = 0

10 - 4 = 6      9 - 4 = 5      8 - 4 = 4        7 - 4 = 3       6 - 4 = 2       5 - 4 = 1   

10 - 5 = 5      9 -5 = 4       8 - 5 = 3        7 - 5 = 2       6 - 5 = 1       5 - 5 = 0          2 - 1 = 1

10 - 6 = 4      9 - 6 = 3      8 - 6 = 2       7 - 6 = 1        6 - 6 = 0                          2 - 2 = 0

10 - 7 = 3      9 - 7 = 2      8 - 7 = 1       7 - 7 = 0                       4 - 1 = 3

10 - 8 = 2      9 - 8 = 1      8 - 8 = 0        4 - 2 = 2       1 - 1 = 0

10 - 9 = 1      9 - 9 = 0                                                       4 - 3 = 1

10 - 10 = 0                                                                     4 - 4 = 0
 

Bài 2

Đề Bài: Tính

5 + 4 =          1 + 6 =                4 + 2 =                 9 + 1 =                  2 + 7 =

9 - 5 =          7 - 1 =                6 - 4 =                 10 - 9 =                 9 - 2 =

9 - 4 =          7 - 6 =                6 - 2 =                 10 - 1 =                 9 - 7 =

Đáp án:

5 + 4 = 9        1 + 6 = 7            4 + 2 = 6             9 + 1 = 10            2 + 7 = 9

9 - 5 = 4        7 - 1 = 6            6 - 4 = 2             10 - 9 = 1            9 - 2 = 7

9 - 4 = 5        7 - 6 = 1            6 - 2 = 4             10 - 1 = 9            9 - 7 = 2

Bài 3

Đề Bài: Tính

9 - 3 - 2 =                          7 - 3 - 2 =                         10 - 5 - 4 =

10 - 4 - 4 =                        5 - 1 - 1 =                           4 + 2 - 2 =

Đáp án:

9 - 3 - 2 = 4                        7 - 3 - 2 = 2                        10 - 5 - 4 = 1

10 - 4 - 4 = 2                      5 - 1 - 1 = 3                          4 + 2 - 2 = 4

Bài 4

Đề Bài: Vừa gà vừa vịt có tất cả 10 con, trong đó có 3 con gà,. Hỏi có mấy con gà ?

Đáp án:

Số con vịt là:
10 - 3 = 7 (con vịt)
Đáp số: 7 con vịt.

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu