Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn làm bài tập trang 172 sách giáo khoa toán lớp 1

Xem hướng dẫn cách giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3 trang 172 SGK toán lớp 1.

Bài 1

Đề Bài: Số?

2 = 1 + ...                      8 = 7 + ...                           9 = 5 + ...

3 = 2 + ...                      8 = ... + 2                           9 = ... + 3

5 = 4 + ...                      8 = ... + 4                           10 = ... + 4

7 = ... + 2                      6 = 4 + ...                           10 = 8 + ...

Đáp án:

2 = 1 + 1                     8 = 7 + 1                            9 = 5 + 4

3 = 2 + 1                     8 = 6 + 2                            9 = 6 + 3

5 = 4 + 1                     8 = 4 + 4                            10 = 6 + 4

7 = 5 + 2                     6 = 4 + 2                            10 = 8 + 2

Bài 2

Đề Bài: Viết số thích hợp vào ô trống:

Câu hỏi bài 2 trang 172 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 172 SGK Toán lớp 1
 

Bài 3

Đề Bài: Lan gấp được 10 cái thuyền, Lan cho em 4 cái thuyền. Hỏi Lan còn mấy cái thuyền ?

Đáp án:

Số thuyền Lan còn lại là:
10 - 4 = 6 (cái thuyền)
Đáp số: 6 cái thuyền.

doctailieu.com
Tải về
Back to top