Giải toán lớp 1: Bài 1, bài 2, bài 3 , bài 4 trang 171 sách giáo khoa

Xem ngay hướng dẫn cách giải và đáp án bài 1,bài 2, bài 3, bài 4 trang 171 SGK toán lớp 1

Bài 1

Đề Bài: Tính

2 + 1 =

2 + 2 =

2 + 3 =

2 + 4 =

2 + 5 =

2 + 6 =

2 + 7 =

2 + 8 =

3 + 1 =

3 + 2 =

3 + 3 =

3 + 4 =

3 + 5 =

3 + 6 =

3 + 7 =

4 + 1 =

4 + 2 =

4 + 3 =

4 + 4 =

4 + 5 =

5 + 1 =

5 + 2 =

5+ 3 =

5 + 4 =

5 + 5 =

6 + 1 =

6 + 2 =

6 + 3 =

6 + 4 =

7 + 1 =

7 + 2 =

7 + 3 =

8 + 1 =

8 + 2 =

9 + 1=

Đáp án:

2 + 1 = 3

2 + 2 = 4

2 + 3 = 5

2 + 4 = 6

2 + 5 = 7

2 + 6 = 8

2 + 7 = 9

2 + 8 = 10

3 + 1 = 4

3 + 2 = 5

3 + 3 = 6

3 + 4 = 7

3 + 5 = 8

3 + 6 = 9

3 + 7 = 10

4 + 1 = 5

4 + 2 = 6

4 + 3 = 8

4 + 4 = 9

4 + 5 = 10

5 + 1 = 6

5 + 2 = 7

5+ 3 = 8

5 + 4 = 9

5 + 5 = 10

6 + 1 = 7

6 + 2 = 8

6 + 3 = 9

6 + 4 = 10

7 + 1 = 8

7 + 2 = 9

7 + 3 = 10

8 + 1 = 9

8 + 2 = 10

9 + 1=  10

Bài 2

Đề Bài: Tính

a)

6 + 2 =        1 + 9 =          3 + 5 =              2 + 8 =               4 + 0 =

2 + 6 =        9 + 1 =          5 + 3 =              8 + 2 =               0 + 4 =

b)

7 + 2 + 1 =                           8 + 1 + 1 =                        9 + 1 + 0 =

5 + 3 + 1 =                           4 + 4 + 0 =                        1 + 5 + 3 =

3 + 2 + 2 =                           6 + 1 + 3 =                        4 + 0 + 5 =

Đáp án:

a)

6 + 2 = 8       1 + 9 = 10          3 + 5 = 8

2 + 6 = 8       9 + 1 = 10          5 + 3 = 8

2 + 8 = 10               4 + 0 = 4

8 + 2 = 10               0 + 4 = 4

b)

7 + 2 + 1 = 10                8 + 1 + 1 = 10                  9 + 1 + 0 = 10

5 + 3 + 1 = 9                 4 + 4 + 0 = 8                  1 + 5 + 3 = 9

3 + 2 + 2 = 7                 6 + 1 + 3 = 10                 4 + 0 + 5 = 9

Bài 3

Đề Bài: Số

3 +....=7                   6 - ....= 1                   ....+ 8 = 8

...+ 5 = 10                9 - ....= 3                     9 - 7 = ....

8 + ...= 9                  5 + ... = 9                   5 - ... = 5

Đáp án:

3 + 4 = 7                  6 - 5 = 1                   0 + 8 = 8

5 + 5 = 10                9 - 6

= 3                 9 - 7 = 2

8 + 1 = 9                  5 + 4  = 9                 5 - 0  = 5

Bài 4

Đề Bài: Nối các điểm để có:

Câu hỏi bài 4 trang 171 SGK Toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 171 SGK Toán lớp 1

Cập nhật ngày 05/09/2018 - Tác giả: Thanh Long
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ