Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Hướng dẫn giải bài tập trang 146 SGK

Hướng dẫn cách giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 146 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 để các bạn tham khảo.

BÀI 1 trang 146 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết số:

Ba mươi ba, chín mươi, chín mươi chín, năm mươi tám, tám mươi lăm, hai mươi mốt, bảy mươi mốt, sáu mươi sáu, một trăm.

Đáp án:

Các số là: 30, 90, 99, 58, 85, 21, 71, 66, 100.

BÀI 2 trang 146 SGK Toán lớp 1

Đề bài: 

a) Số liền trước của 62 là:........ ;               Số liền trước của 61 là.............            

Số liền trước của 80 là............. ;               Số liền trước của 79 là.............

Số liền trước của 99 là............. ;               Số liền trước của 100 là...........

b) Số liền sau của 20 là:............;               Số liền sau của 38 là:............;

Số liền sau của 75 là   :............;                Số liền sau của 99 là:............;

c)

Câu hỏi bài 2 trang 146 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

a)

Số liền trước của 62 là: 61;                    Số liền trước của 61 là 60 ;        

Số liền trước của 80 là 79;                      Số liền trước của 79 là 78  ;

Số liền trước của 99 là 98;                        Số liền trước của 100 là 99

b)

Số liền sau của 20 là: 21;                        Số liền sau của 38 là: 39;

Số liền sau của 75 là: 76;                        Số liền sau của 99 là: 100;

c)

Đáp án bài 2 trang 146 SGK Toán lớp 1
 

BÀI 3 trang 146 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết các số:

Từ 50 đến 60:.................................................................

Từ 85 đến 100:................................................................

Đáp án:

Từ 50 đến 60: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

Từ 85 đến 100: 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

BÀI 4 trang 146 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Dùng thước và bút nối các điểm sau để có hai hình vuông.

Câu hỏi bài 4 trang 146 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 146 SGK Toán lớp 1
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 1: Hướng dẫn giải bài tập trang 146 SGK để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu