Giải toán lớp 1: Hướng dẫn giải bài tập trang 146 SGK

Xuất bản: 02/06/2018 - Cập nhật: 05/09/2018 - Tác giả:

Hướng dẫn cách giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 146 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 để các bạn tham khảo.

BÀI 1 trang 146 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết số:

Ba mươi ba, chín mươi, chín mươi chín, năm mươi tám, tám mươi lăm, hai mươi mốt, bảy mươi mốt, sáu mươi sáu, một trăm.

Đáp án:

Các số là: 30, 90, 99, 58, 85, 21, 71, 66, 100.

BÀI 2 trang 146 SGK Toán lớp 1

Đề bài: 

a) Số liền trước của 62 là:........ ;               Số liền trước của 61 là.............

Số liền trước của 80 là............. ;               Số liền trước của 79 là.............

Số liền trước của 99 là............. ;               Số liền trước của 100 là...........

b) Số liền sau của 20 là:............;               Số liền sau của 38 là:............;

Số liền sau của 75 là   :............;                Số liền sau của 99 là:............;

c)

Câu hỏi bài 2 trang 146 SGK Toán lớp 1

Đáp án:

a)

Số liền trước của 62 là: 61;                    Số liền trước của 61 là 60 ;

Số liền trước của 80 là 79;                      Số liền trước của 79 là 78  ;

Số liền trước của 99 là 98;                        Số liền trước của 100 là 99

b)

Số liền sau của 20 là: 21;                        Số liền sau của 38 là: 39;

Số liền sau của 75 là: 76;                        Số liền sau của 99 là: 100;

c)

Đáp án bài 2 trang 146 SGK Toán lớp 1

BÀI 3
trang 146 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết các số:

Từ 50 đến 60:.................................................................

Từ 85 đến 100:................................................................

Đáp án:

Từ 50 đến 60: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

Từ 85 đến 100: 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

BÀI 4 trang 146 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Dùng thước và bút nối các điểm sau để có hai hình vuông.

Câu hỏi bài 4 trang 146 SGK Toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 146 SGK Toán lớp 1

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ