Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài tập 2, 3,4 trang 139 sách giáo khoa toán lớp 1

Hướng dẫn giải vài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3 trang 139 SGK Toán lớp 1 để các phụ huynh tham khảo trước khi kèm các bé ôn tập kiến thức và làm bài tập tại nhà.

BÀI 2 trang 139 SGK Toán lớp 1

Đề bài:  Viết số

Sáu mươi, Sáu mươi mốt, Sáu mươi hai, Sáu mươi ba, Sáu mươi tư, Sáu mươi lăm, Sáu mươi sáu, Sáu mươi bảy, Sáu mươi tám, Sáu mươi chín

Đáp án:

Viết: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

BÀI 3 trang 139 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết số thích hợp vào ô trống.

Câu hỏi bài 3 trang 139 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 139 SGK Toán lớp 1
 

BÀI 4 trang 139 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Đúng ghi đ, sai ghi s

Câu hỏi bài 4 trang 139 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 139 SGK Toán lớp 1
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top