Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn cách giải và đáp án bài tập trang 122 sách giáo khoa toán lớp 1

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn hướng dẫn chi tiết và đáp án bài tập 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 122 SGK môn Toán lớp 1.

BÀI 1 trang 122 SGK Toán lớp 1

Đề bài:  An có 4 quả bóng xanh và 5 quả bóng đỏ. Hỏi An có tất cả mấy quả bóng?

Tóm tắt

Có: ...bóng xanh
Co: ... bóng đỏ
Có tất cả: ... quả bóng?

Đáp án:

Tóm tắt

Có: 4 bóng xanh
Có: 5 bóng đỏ
Có tất cả: ... quả bóng?

Bài giải:

Số quả bóng mà An có là:
4 + 5 = 9 (quả bóng )
Đáp số: 9 quả bóng

BÀI 2 trang 122 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tổ em có 5 bạn nam và 5 bạn nữ. Hỏi tổ em có mấy bạn?

Đáp án:

Tóm tắt

Có: 5 bạn nam
Có: 5 bạn nữ
Tổ em có: ... bạn?

Bài giải

Tổ em có:
5  + 5 = 10 (bạn)
Đáp số: 10 bạn

BÀI 3 trang 122 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt:

Có : 2 gà trống
Có  : 5 gà mái
Có tất cả: ... con gà ?

Đáp án:

Số gà là:
2 + 5  = 7 (con gà)
Đáp số: 7 con gà
 

BÀI 4 trang 122 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính (theo mẫu)

a) 2cm + 3cm =  5 cm b) 6cm - 2cm = 4cm
7cm + 1cm = 5cm - 3cm =
8cm + 2cm = 9cm - 4cm =
14cm + 5cm = 17cm - 7cm =

Đáp án:

a) 2cm + 3cm =  5 cm b) 6cm - 2cm = 4cm
7cm + 1cm = 8 cm 5cm - 3cm = 2 cm
8cm + 2cm = 10 cm 9cm - 4cm = 5 cm
14cm + 5cm = 19 cm 17cm - 7cm = 10 cm

doctailieu.com
Tải về
Back to top