Bài 2, 3 trang 118 sgk Toán 1

Hướng dẫn giải bài 2, bài 3 trang 118 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 : Lúc đầu tổ em có 6 bạn, sau đó có thêm 3 bạn nữa ...

Bài 2: Lúc đầu tổ em có 6 bạn, sau đó có thêm 3 bạn nữa. Hỏi có tất cả mấy bạn?

Câu hỏi bài 2 trang 118 sgk toán lớp 1

Tóm Tắt

Có: ... bạn

Thêm: ... bạn

Có tất cả:  ... bạn ?

Bài Giải

.....................

.....................

Đáp số: ... bạn.

Đáp án bài 2 trang 118 sgk Toán lớp 1

Tóm tắt

Có: 6 bạn
Thêm: 3 bạn
Có tất cả: ... bạn ?

Bài giải

Tổ em có tất cả.
6 + 3 = 9 (bạn)

Đáp số: 9 bạn.

Bài 3Đàn vịt có 5 con ở dưới ao và 4 con ở trên bờ. Hỏi đàn vịt có tất cả mấy con?

Tóm Tắt

Dưới ao: ... con vịt

Trên bờ: ... con vịt

Có tất cả: ... con vịt

Bài Giải

..............................................

..............................................

................

Câu hỏi bài 3 trang 118 sgk toán lớp 1

Đáp án bài 3 trang 118 sgk Toán lớp 1

Tóm Tắt

Dưới ao: 5 con vịt

Trên bờ: 4 con vịt

Có tất cả: ... con vịt

Bài Giải

Đàn vịt có tất cả:

5 + 4 = 9  (con)

Đáp số: 9 con

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm: Hướng dẫn giải Toán lớp 1 bài tập sách giáo khoa

Thanh Long (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ