Bài tập về tìm số chia trang 39 sgk Toán 3

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 39 sách giáo khoa Toán lớp 3 chương 2, bài tập về Tìm số chia.

 

Đáp án giải bài 1, 2, 3 trang 39 SGK Toán lớp 3

Bài 1: Tính nhẩm

Đề bài Hướng dẫn giải
35 : 5 =

28 : 7 =

24 : 6 =

21 : 3 =

35 : 7 =

28 : 4 =

24 : 4 =

21 : 7 =
35 : 5 = 7

28 : 7 = 4

24 : 6 = 4

21 : 3 = 7

35 : 7 = 5

28 : 4 = 7

24 : 4 = 6

21 : 7 = 3

Bài 2Tìm x

a) 12 : x = 2 b) 42 : x = 6
c) 27 : x = 3 d) 36 : x = 4
e) x : 5 = 4 g) x x 7 = 70

Hướng dẫn giải:

a) 12 : x = 2
x = 12 : 2
x = 6
b) 42 : x = 6
x = 42 : 6
x = 7

c) 27 : x = 3
x = 27 : 3
x = 9

d) 36 : x = 4
x = 36 : 4
x = 9
e) x : 5 = 4
x = 4 x 5
x = 20
g) x x 7= 70
x = 70 : 7
x = 10

Bài 3:

Trong phép chia hết, 7 chia cho mấy để được:

a) Thương lớn nhất?

b) Thương bé nhất?

Hướng dẫn giải:

a) Muốn có thương lớn nhất thì số chia phải bé nhất, khác 0. Vậy số chia bằng 1

Ta có: 7 : 1 = 7

b) Để được thương bé nhất thì số chia phải bằng 7

Ta có: 7 : 7 = 1

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Back to top