Giải bài tập toán lớp 3: Bài luyện tập trang 6

Giải bài tập toán lớp 3 với phần luyện tập của trang 6 giúp tổng kết lại nội dung đã học trước đó một cách hiệu quả hơn. Cha mẹ hãy đọc hoặc tải về để kiểm tra và cùng các con học môn toán một cách hiệu quả hơn nhé.

Bài 1 (trang 6 SGK Toán 3): Tính:

Giải bài tập toán lớp 3: Bài luyện tập trang 6

Lời giải:

Giải bài tập toán lớp 3: Bài luyện tập trang 6

Bài 2 (trang 6 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

a) 367 + 125

487 + 130

b) 93 + 58

168 + 503

Lời giải:

Giải bài tập toán lớp 3: Bài luyện tập trang 6

Bài 3 (trang 6 SGK Toán 3):

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Thùng thứ nhất có : 125l dầu

Thùng thứ hai có: 135l dầu

Cả hai thùng có: …l dầu?

Giải bài tập toán lớp 3: Bài luyện tập trang 6
 

Lời giải:

Cả hai thùng có số lít dầu là:

125 + 135 = 260 (l)

Đáp số: 260l dầu

Bài 4 (trang 6 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

a) 310 + 40=

150 + 250 =

450 – 150=

b) 400 + 50 =

305 + 45 =

515 – 15 =

c) 100 – 50 =

950 – 50 =

515 – 415 =

Lời giải:

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

a) 310 + 40=350

150 + 250 =400

450 – 150= 300

b) 400 + 50 = 450

305 + 45 =350

515 – 15 =500

c) 100 – 50 = 50

950 – 50 =900

515 – 415 =100

Bài 5 (trang 6 SGK Toán 3): Vẽ hình theo mẫu:

Giải bài tập toán lớp 3: Bài luyện tập trang 6
 

Lời giải:

Giải bài tập toán lớp 3: Bài luyện tập trang 6
 

Trên đây là giải bài tập toán lớp 3 phần luyện tập trang 6 sách giáo khoa toán lớp 3, cha mẹ có thể tham khảo thêm và tải về để các con có tài liệu ôn tập thi cuối học kỳ.

doctailieu.com
Back to top