Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 17 sgk sinh học 9

Xem hướng dẫn cách giải câu hỏi thảo luận sgk sinh học 9 trang 17.

Đề bài:

Quan sát hình 5 và:

- Giải thích tại sao ở F2 lại có 16 hợp tử.
- Điền nội dung phù hợp vào bảng 5.

Bảng 5 : Phân tích kết quả lai hai cặp tính trạng

Vàng nhăn Hạt xanh trơn Hạt xanh nhăn
Vàng trơn    
Tỉ lệ mỗi kiểu gen ở F2    

Trả lời:

Vì F1 có kiểu gen AaBb => khi lai F1 x F1 thì 1 bên cho 4 giao tử đực(AB,ab,Ab,aB),và 1 bên cho 4 giao tử cái (Ab,AB,ab,aB)

=> mỗi bên cho 4 giao tử => 4x4 = 16 tổ hợp 

Bảng 5 : Phân tích kết quả lai hai cặp tính trạng

Vàng nhăn Hạt xanh trơn Hạt xanh nhăn  
Vàng trơn        
Tỉ lệ mỗi kiểu gen ở F2 9A_B_ 3A_bb 3aaB_ 1 aabb
Tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F2 9 3 3 1

 

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu