Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài luyện tập trang 48 sgk Toán 1

Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 và bài 4 trang 48 sách giáo khoa Toán lớp 1 bài luyện tập : Tính, điền số, viết phép tính thích hợp ...

 

Hướng dẫn giải bài tập trang 48 sgk Toán lớp 1 : Luyện tập

Câu 1: Tính

bài 1 trang 48 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

3 + 1 = 4 2 + 1 = 3 2 + 2 = 4 1 + 2 = 3 1 + 3 = 4

 

Đáp án bài 1 trang 48 sách giáo khoa lớp 1
 

Câu 2: Điền Số?

bài 2 trang 48 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 48 sách giáo khoa lớp 1
 

Câu 3: Tính

bài 3 trang 48 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 48 sách giáo khoa lớp 1
 

Câu 4: Viết phép tính thích hợp

bài 4 trang 48 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 48 sách giáo khoa lớp 1
 

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm:

doctailieu.com
Back to top