Giải bài tập 54 trang 77 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 54 trang 77 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm số:

a)y = -x;

b) y = (1/2)x;

c) y = -(1/2)x.

Đáp Án

a) y = -x

Cho x = 1 được y = -1 => A (1;-1) thuộc đồ thị.

b) y = (1/2)x

Cho x = 2 được y = 1 => B (2;1) thuộc đồ thị.

c) y = -(1/2)x

Cho x = 2 được y =-1 => C (2;-1) thuộc đồ thị .

Vẽ đồ thị:

Giải bài tập 54 trang 77 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

doctailieu.com
Back to top