Giải bài tập 46 trang 73 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 46 trang 73 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

Đồ thị trong hình 28 được sử dụng để đổi đơn vị độ dài in – sơ sang xentimet.

Xem đồ thị hãy cho biết 2 in (in – sơ), 3 in (in – sơ),  bằng khoảng bao nhiêu xen ti mét?

Giải bài tập 46 trang 73 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số
 

Đáp Án

 

Giải bài tập 46 trang 73 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số
 

Theo đồ thị thì:

2 in ≈ 5,08 cm

3 in ≈ 7,5 cm

4 in ≈ 10 cm

doctailieu.com
Back to top