Giải bài tập 45 trang 73 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 45 trang 73 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

Hai cạnh của hình chữ nhật có độ dài là 3m và x (m).

Hãy viết công thức biểu diễn diện tích y (m²) theo x.

Vì sao đại lượng y là hàm số của đại lượng x?

Hãy vẽ đồ thị của hàm số đó.

Xem đồ thị, hãy cho biết:

a) Diện tích của hình chữ nhật bằng bao nhiêu khi x = 3m? x = 4 m?

b) Cạnh x bằng bao nhiêu khi diện tích y của hình chữ nhật bằng 6 m² ? 9 m²?

Đáp Án

Công thức biểu diễn diện tích y theo x là y = 3x vì với mỗi giá trị của x ta xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y nên đại lượng là hàm số của đại lượng x.

Cho x = 1 được y = 3 => A(1;3) thuộc đồ thị.

Vẽ đồ thị: Hình dưới

Giải bài tập 45 trang 73 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số
 

a) Trên đồ thị thấy: x = 3 => y = 9. Vậy khi x = 3 thì diện tích hình chữ nhật bằng 9 (m²).

x = 4 => y = 12 . Vậy khi x = 4 thì diện tích hình chữ nhật bằng 12 (m²).

b) y = 6 => x = 2. Vậy khi diện tích hình chữ nhật bằng 6 thì cạnh x = 2 (m).

y = 9 => x = 3. Vậy diện tích hình chữ nhật bằng 9 thì cạnh x = 3 (m)

doctailieu.com
Back to top