Giải bài tập 41 trang 72 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 41 trang 72 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

 Câu hỏi

Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -3x.

A (-1/3;1); B (-1/3;-1); C (0;0)

Đáp Án

Ta có: y = -3x.

- Với A (-1/3;1) thì y = -3.(-1/3) = 1 nên điểm A thuộc đồ thị của hàm số.

- Với B (-1/3;-1) thì y = -3.(-1/3) - 1 # -1 nên điểm B không thuộc đồ thị của hàm số.

- Với C (0;0) thì y = -3.0 = 0 nên điểm C thuộc đồ thị của hàm số.

doctailieu.com
Back to top