Giải bài tập 39 trang 71 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 39 trang 71 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

 Câu hỏi

Vẽ trên một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị của các hàm số:

a) y = x

b) y = 3x

c) y = -2x

d) y = -x

Đáp Án

Nhận xét: Với cả 4 hàm số trên, khi cho x = 0 được y = 0 => 0(0; 0) đều thuộc đồ thị của bốn hàm số trên.

a) y = x.

Cho x = 2 được y = 2 => A(2; 2) thuộc đồ thị.

Giải bài tập 39 trang 71 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số
 

b) y = 3x.

Cho x = 1 được y = 3 => B(1; 3) thuộc đồ thị.

Giải bài tập 39 trang 71 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số
 

c) y = -2x

Cho x = -1 được y = 2 => C (-1; 2) thuộc đồ thị.

Giải bài tập 39 trang 71 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số
 

d) y = -x.

Cho x = 1 được y = -1 => D (1; -1) thuộc đồ thị.

Giải bài tập 39 trang 71 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số
 

doctailieu.com
Back to top