Giải bài tập 37 trang 68 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 37 trang 68 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

 Câu hỏi

Hàm số y được cho trong bảng sau:

x 0 1 2 3 4
y 0 2 4 6 8

a) Viết tất cả các cặp giá trị tương ứng (x;y) của hàm số trên.

b) Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và xác định các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng của x và y ở câu a.

Đáp Án

a) Tất cả các cặp giá trị tương ứng (x;y) là: (0;0), (1;2); (2; 4); (3; 6); (4; 8).

b) Trên hình vẽ 0, A, B, C, D là vị trí của các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng của x và y trong câu a.

Giải bài tập 37 trang 68 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số
 

doctailieu.com
Back to top