Giải bài tập 30 trang 64 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 30 trang 64 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

Cho hàm số y = f(x) = 1 - 8x. Khẳng định nào sau đây là đúng

a) f(-1) = 9?

b) f(-1/2) = -3?

c) f(3) = 25?

Đáp Án

Ta có y = f(x) = 1 - 8x

a) f(-1) = 1 - 8(-1) = 1 + 8 = 9 nên khẳng định là đúng.

b) f(1/2) = 1 - 8.(1/2) = 1 - 4 = -3

=> khẳng định f(-1/2) = -3 đúng.

c) f(3) = 1 - 8. 3 = 1 - 24 = -23 => Khẳng định f(3) = 25 sai

doctailieu.com
Back to top