Giải bài tập 29 trang 64 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 29 trang 64 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

Cho hàm số y = f(x) = x² - 2.

Hãy tính f(2) ; f(1) ; f(0) ; f(-1) ; f(-2)

Đáp Án

Ta có y= f(x) = x² - 2

Do đó f(2) = 2² - 2 = 4 - 2 = 2

           f(1) = 1² - 2 = 1 - 2 = -1

           f(0) = 0² - 2 = 0 - 2 = -2

           f(-1) = (-1)² - 2 = 1 - 2 = -1

           f(-2) = (-2)² - 2 = 4 - 2 = 2

doctailieu.com
Back to top