Giải bài tập 28 trang 64 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 28 trang 64 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

Cho hàm số Giải bài tập 28 trang 64 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

a) f(5) = ?; f(-3) = ?

b) Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:

Giải bài tập 28 trang 64 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Đáp Án

Ta có: Giải bài tập 28 trang 64 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

a) f(5) = 12/5 = 2,4

f(-3) = 12/(-3) = -4

b) Lần lượt thay bởi  vào công thức  ta được các giá trị tương ứng y là: .

Ta được bảng sau:

Giải bài tập 28 trang 64 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số
 

doctailieu.com
Back to top