Giải bài tập 26 trang 64 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 26 trang 64 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

Cho hàm số y = 5x - 1. Lập bảng các giá trị tương ứng của y khi x = -5; -4; -3; -2; 0; 1/5.

Đáp Án

Ta có y = 5x - 1

Khi x = -5 thì y = 5.(-5) - 1 = -26

Khi x = -4 thì y = 5.(-4) - 1 = -21

Khi x = -3 thì y = 5.(-3) - 1 = -16

Khi x = -2 thì y = 5.(-2) - 1 = -11

Khi x = 0 thì y = 5.0 - 1 = -1

Khi x = 1/5 thì y = 5.(1/5) - 1 = 0

doctailieu.com
Back to top