Giải bài tập 21 trang 61 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 21 trang 61 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoành thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày và đội thứ ba trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (có cùng năng suất), biết rằng đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ hai 2 máy?

Đáp Án

Gọi số máy của ba đội theo thứ tự là x₁, x₂, x₃. Vì các máy có cùng năng suất nên số máy và số ngày để hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, do đó ta có:

Giải bài tập 21 trang 61 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Vậy

Giải bài tập 21 trang 61 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số
Số máy của ba đội theo thứ tự là 6, 4, 3 máy

doctailieu.com
Back to top