Giải bài tập 17 trang 61 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 17 trang 61 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau. Điền số thích hợp vào ô trống sau đây:

Đáp án

x 1       -8 10
y   8 -4 bài 17 trang 61  sách giáo khoa Toán lớp 7   1,6

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên x₁y₁ = x₂y₂ = x₃y₃ = … = a

Trong bảng . Từ đó ta có bảng sau:

x 1 2 -4 6 -8 10
y 16 8 -4 -2 1,6

doctailieu.com
Back to top