Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Giải bài Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 SGK Toán 2

Giải bài Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 phần, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3 trang 156 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Tính:

Giải bài Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 SGK Toán 2 ảnh 1
Đáp án

Giải bài Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 SGK Toán 2 ảnh 2
Câu 2. Đặt tính rồi tính:

a) 832 + 152                             257 + 321

b) 641 + 307                             936 + 23

Đáp án

Giải bài Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 SGK Toán 2 ảnh 3

Câu 3. Tính nhẩm (theo mẫu):

a) 200 + 100 = 300             500 + 100 =                          200 + 200 =

500 + 200 =                       300 + 100 =                          500 + 300 =

300 + 200 =                       600 + 300 =                          800 + 100 =

b) 800 + 200 = 1000          400 + 600 =                          500 + 500 =

Đáp án

a) 200 + 100 = 300             500 + 100 = 600                        

500 + 200 = 700                 300 + 100 = 400                       

300 + 200 = 500                 600 + 300 = 900                       

 

200 + 200 = 400

500 + 300 = 800

800 + 100 = 900

b)

800 + 200 = 1000

400 + 600 = 1000        

500 + 500 = 1000  

doctailieu.com
Back to top