Giải bài C9 trang 39 sách giáo khoa Vật lý 7 - Âm học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C9 trang 39 SGK Vật lý lớp 7. Môi trường truyền âm, chương 2 Âm hoc.

Câu hỏi

Hãy trả lời câu hỏi nêu ra ở phần mở bài.

"Ngày xưa, để phát hiện tiếng vó ngựa người ta thường áp tai xuống đất để nghe. Tại sao ?"

Phương pháp

- Chất rắn, lỏng, khí là những môi trường có thể truyền được âm.

- Chân không không thể truyền được âm.

- Nói chung vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí.

Đáp Án

Vì mặt đất (chất rắn) truyền âm thanh nhanh hơn không khí (vận tốc của âm thanh trong không khí nhỏ hơn trong chất rắn) nên khi áp tai xuống đất ta có thể nghe được tiếng vó ngựa ở khoảng cách xa mà tai đặt trong không khí có thể không nghe được.

doctailieu.com
Tải về
Back to top