Giải bài C5 trang 38 sách giáo khoa Vật lý 7 - Âm học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C5 trang 38 SGK Vật lý lớp 7. Môi trường truyền âm, chương 2 Âm hoc.

Câu hỏi

Kết quả thí nghiệm trên đây chứng tỏ điều gì ?

Kết luận

- Âm có thể truyền qua những môi trường như ..... và không thể truyền qua .....

- Ở các vị trí càng ..... nguồn âm thì âm nghe được càng .....

Đáp Án

Kết quả thí nghiệm trên đây chứng tỏ âm không truyền được trong chân không.

Kết luận: 

Âm có thể truyền qua những môi trường như rắn, lỏng, khí và không thể truyền qua chân không.

Ở các vị trí càng xa nguồn âm thì âm nghe càng nhỏ.

doctailieu.com
Tải về
Back to top