Giải bài C2 trang 31 sách giáo khoa Vật lý 7 - Âm học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C2 trang 31 SGK Vật lý lớp 7. Độ cao của âm, chương 2 Âm hoc.

Câu hỏi

Từ bảng trên, hãy cho biết con lắc nào có tần số dao động lớn hơn ?

Nhận xét

Dao động càng ......, tần số dao động càng ......

Đáp Án

Con lắc b (có chiều dài dây ngắn hơn) có tần số dao động lớn hơn.

Nhận xét: Dao động càng nhanh (chậm), tần số dao động càng lớn (nhỏ).

doctailieu.com
Tải về
Back to top