Giải bài C2 trang 22 sách giáo khoa Vật lý 7 - Quang học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C2 trang 21 SGK Vật lý lớp 7. Gương cầu lõm, chương 1 Quang học.

Câu hỏi

Hãy bố trí một thí nghiệm để so sánh ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm với ảnh của cùng vật đó tạo bởi gương phẳng. Mô ta cách bố trí thí nghiệm. Nêu kết quả so sánh.

Kết luận

Đặt một vật gần sát gương cầu lõm, nhìn vào gương thấy một ảnh ..... không hứng được trên màn chắn và ..... vật.

Đáp Án

- Bố trí thí nghiệm: Đặt hai cây nến giống nhau thẳng đứng ở phía trước và cách đều hai gương (gương phẳng và gương cầu lõm) một khoảng bằng nhau.

- Kết quả so sánh : Ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn ảnh ảo của vật đó tạo bởi gương phẳng.

- Kết luận: Đặt một vật gần sát gương cầu lõm, nhìn vào gương thấy một ảnh ảo không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật.

doctailieu.com
Tải về
Back to top