Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C5 trang 18 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài tập C5 trang 18 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 - Tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống.

Đề bài:

 Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Mọi vật đều có(3) .............

- 397g

- 500g

- GHĐ

- lượng

- khối lượng

Đáp án bài tập C5 trang 18 sgk Vật lí lớp 6

Mọi vật đều có (3) khối lượng.

» Xem thêm: Bài C6 trang 18 sgk Vật lí 6

--------------------------------------------------------------------

Hướng dẫn phương pháp giải và đáp án bài tập sách giáo khoa Vật lí lớp 6

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top