Giải bài C3 trang 16 SGK Vật lý 7 (Quang học)

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C3 trang 16 SGK Vật lý lớp 7. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, chương 1 Quang học.

Câu hỏi

Hãy tìm cách kiểm tra xem AA' có vuông góc với MN không ; A và A' có cách đều MN không.

Kết luận

Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng ... nhau.

Đáp Án

Kết luận: Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng bằng nhau.

doctailieu.com
Back to top