Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải vật lý lớp 6: Đáp án bài C8 trang 26 SGK Vật lý 6

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C8 trang 26 sách giáo khoa vật lý 6

Đề bài:

Hãy viết đầy đủ câu dưới đây:

Lực mà vật A tác dụng lên vật B có thể làm (1).... vật B hoặc làm (2)................... vật B. Hai kết quả này có thể cùng xảy ra.

Đáp án:

(1) - biến đổi chuyển động của;       (2) - biến dạng.

doctailieu.com
Tải về
18/07/2018    04:16 AM
18/07/2018    04:16 AM
Back to top