Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải bài C7 trang 25 sgk vật lý lớp 6

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C7 trang 25 sách giáo khoa Vật lý lớp 6

Đề bài:

Chọn cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Lực đẩy mà lò xo lá tròn dụng lên xe lăn đã làm (1)......... xe.

b) Lực mà tay ta (không qua sợi dây) tác dụng lên xe lăn khi đang chạy đã làm (2).........xe.

c) Lực mà lò xo lá tròn tác dụng lên hòn bi khi va chạm đã làm (3)............. hòn bi.

d) Lực mà tay ta ép vào lò xo đã làm (4)........ lò xo.

- biến dạng

- biến đổi chuyển động của

Đáp án:

(1) - biến đổi chuyển động của;             (2) - biến đổi chuyển động của;

(3) - biến đổi chuyển động của;             (4) - biến dạng.

doctailieu.com
Tải về
18/07/2018    02:16 AM
18/07/2018    02:16 AM
Back to top