Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải lý lớp 9: Đáp án bài C5 trang 13 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C5 trang 13 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Đề bài

Cho hai điện trở R1 =  R2 = 20 Ω được mắc như sơ đồ hình 4.3a.

Câu hỏi bài C5 trang 13 sgk vật lý lớp 9

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó.

b) Mắc thêm R3 = 20 Ω vào đoạn mạch trên (hình 4.3b) thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần.

Hướng dẫn giải

Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp: R = R1 + R2

Đáp án bài C5 trang 13 sgk vật lý lớp 9

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch đó là:  RAB = R1 + R2 = 20 + 20 = 40 Ω.

b) Đoạn mạch mới có ba điện trở mắc nối tiếp nhau, điện trở tương đương của nó là R = RAB + R3 = R1 + R2 + R3 = 20 + 20 + 20 = 60 Ω.  

So sánh: R > R1; R > R2; R > R3

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    08:18 AM
21/07/2018    08:18 AM
Back to top