Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải bài C4 trang 61 sgk vật lý lớp 6

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C4 trang 61 sách giáo khoa Vật lý lớp 6

Đề bài:

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống của các câu sau:

a) Thể tích nước trong bình (1)........... khi nóng lê, (2).............. khi lạnh đi

b) Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt (3).............

- Tăng

- Giảm

- Giống nhau

- Không giống nhau

Đáp án:

(1) Tăng

(2) Giảm

(3) Không giống nhau

doctailieu.com
Tải về
25/07/2018    06:16 AM
25/07/2018    06:16 AM
Back to top