Giải bài C4 trang 59 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C4 trang 59 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Cơ học.

Đề bài

Ở những vị trí nào (A hay B) quả bóng có thế năng, động năng lớn nhất; có thế năng, động năng nhỏ nhất?

Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của các câu trả lời sau:

Quả bóng có thể năng lớn nhất khi ở vị trí…………..(3)…và động năng nhỏ nhất ở vị trí…(4)……

Lời giải đáp án

Quả bóng có động năng lớn nhất khi ở vị trí A, và có thế năng nhỏ nhất khi ở vị trí B.

Quả bóng có động năng lớn nhất khi ở vị trí B, và có động năng nhỏ nhất khi ở vị trí A.

doctailieu.com
Tải về
Back to top