Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải bài C4 trang 28 sgk vật lý lớp 6

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C4 trang 28 sách giáo khoa Vật lý lớp 6

Đề bài:

Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Khi quả nặng treo trên dây dọi đứng yên thì trọng lực tác dụng vào quả nặng đã (1)...... với lực kéo của sợi dây. Do đó, phương của trọng lực cũng là phương của (2)...., tức là phương (3).........

b) Căn cứ vào hai thí nghiệm ở hình 8.1 và 8.2 ta có thể kết luận là chiều của trọng lực hướng (4).......

-          thẳng đứng

-          từ trên

-          xuống dưới

-          cân bằng

-          dây dọi

Đáp án:

(1) - cân bằng;                    (3) - thẳng đứng;

(2) - dây dọi;                       (4) - từ trên xuống dưới.

doctailieu.com
Tải về
18/07/2018    18:16 PM
18/07/2018    18:16 PM
Back to top