Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải bài C4 trang 25 sgk vật lý lớp 6

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C4 trang 25 sách giáo khoa Vật lý lớp 6

Đề bài:

Buộc sợi dây vào một xe lăn, rồi thả cho xe chạy xuống từ đỉnh một dốc nghiêng. Hãy tìm cách giữ dây, sao cho xe chỉ chạy đến lưng chừng dốc thì dừng lại (H.7.1).

Câu hỏi bài C4 trang 25 sgk toán 6 tập 1
 

Nhận xét về kết quả của lực mà tay ta tác dụng lên xe thông qua sợi dây.

Đáp án:

Trong thí nghiệm ở hình, lực mà tay ta tác dụng lên xe thông qua sợi dây đã làm cho xe đang chuyên dộng thì dừng lại.

doctailieu.com
Tải về
17/07/2018    20:12 PM
17/07/2018    20:12 PM
Back to top