Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Đáp án bài C4 trang 164 sách giáo khoa vật lý 9

Xem cách làm và đáp án bài C4 trang 164 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Xem bảng 1 và cho biết dùng động cơ điện và máy phát điện để thực hiện chuyển hóa năng lượng có lợi gì so với các máy khác.

Câu hỏi bài C4 trang 164 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài C4 trang 164 sgk vật lý lớp 9

Dùng động cơ điện và máy phát điện để thực hiện việc chuyển hóa năng lượng thường có hiệu suất lớn hơn so với các máy khác, nên tiết kiệm hơn.

doctailieu.com
Tải về
16/08/2018    10:52 AM
16/08/2018    10:52 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu