Đáp án bài C3 trang 52 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài C3 trang 52 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Cơ học.

Đề bài

Từ kết quả của C2, hãy tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận sau: Anh...(1)….làm việc khỏe hơn vì…..(2)…

Lời giải đáp án

Anh Dũng làm việc khỏe hơn vì trong cùng một khoảng thời gian anh Dũng thực hiện được một công lớn hơn.

doctailieu.com
Tải về
Back to top