Đáp án bài C2 trang 89 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài C2 trang 89 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Nhiệt học.

Đề bài

Người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,5kg vào 500g nước. Miếng đồng nguội đi từ 80⁰C xuống 20⁰C. Hỏi nước nhận được một nhiệt lượng bằng bao nhiêu và nóng lên thêm bao nhiêu độ.

Lời giải đáp án

Nhiệt lượng nước nhận được bằng đúng nhiệt lượng do miếng đồng tỏa ra là:

Q₂ = Q₁ = m₁c₁ (t₁ - t) = 0,5.380(80 - 20) = 11400J

Độ tăng nhiệt độ của nước là:


Trang Doan (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X