Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C2 trang 42 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài tập C2 trang 42 sách giáo khoa Vật lý lớp 6: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống.

Đề bài:

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong câu sau:

Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực (1).... trọng lượng của vật.

- lớn hơn

- nhỏ hơn

- ít nhất bằng

Đáp án bài C2 trang 42 sgk Vật lí lớp 6

Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực (1) ít nhất bằng trọng lượng của vật.

Tham khảo bài tập tiếp theoBài C3 trang 42 sgk môn Vật lí lớp 6

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    00:06 AM
21/07/2018    00:06 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top