Giải Vật lý lớp 8: Đáp án bài C12 trang 82 SGK Vật lý lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C12 trang 82 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1.

Đề bài

Hãy chọn từ thích hợp cho các chỗ trống ở bảng sau:

Chất Rắn Lỏng Khí Chân không
Hình thức truyền nhiệt chủ yếu      

Lời giải đáp án

Chất Rắn Lỏng Khí Chân không
Hình thức truyền nhiệt chủ yếu Dẫn nhiệt Đối lưu Đối lưu Bức xạ nhiệt

doctailieu.com
Tải về
Back to top