Đáp án bài C1 trang 69 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài C1 trang 69 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Nhiệt học.

Đề bài

Hãy lấy 50 cm³ cát đổ vào 50 cm³ ngô rồi lắc nhẹ xem có được 100 cm³ hỗn hợp giữa ngô và cát không? Giải thích?

Lời giải đáp án

Không đủ vì giữa các hạt ngô có khoảng cách nên khi đổ cát vào ngô, các hạt cát đã xen vào những khoảng cách này, làm cho thể tích của hỗn hợp nhỏ hơn tổng thể tích của ngô và cát.
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top