Giải bài C1 trang 59 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C1 trang 59 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Cơ học.

Đề bài

Độ cao và vận tốc của quả bóng thay đổi như thế nào trong thời gian quả bóng rơi?

Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau:

Trong thời gian quả bóng rơi, độ cao của quả bóng….. (1)… dần, vận tốc của quả bóng……(2)……dần.

Lời giải đáp án

Trong thời gian quả bóng rơi, độ cao của quả bóng giảm dần, vận tốc của quả bóng tăng dần.

doctailieu.com
Tải về
Back to top